Algemene Voorwaarden - Lansu Agressie Management

LANSU AGRESSIE MANAGEMENT
Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

LANSU AGRESSIE MANAGEMENT
 

 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN, WORKSHOPS EN COACHING   
 
 
1. Organisatie/Werkwijze
 
Alle trainingen worden onder regie van Lansu Agressie Management uitgevoerd.
 

 
2. Geheimhouding
 
Lansu Agressie Management garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen
 
te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter
 
inzage geeft.
 
Lansu Agressie Management garandeert dat zij alle informatie die ten gehore komt aan trainer(s)
 
vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.
 

 
3. Kwaliteit
 
Lansu Agressie Management staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat
 
haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een
 
trainer/adviseur uitvalt, zorgt Lansu Agressie Management, in overleg met opdrachtgever en in alle
redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging, of voor overeenkomst met opdrachtgever over
verplaatsing van trainingsdata.
 

 
4. Uitvoering
 
Lansu Agressie Management start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door
 
Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf
 
ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht
 
genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeen gekomen.
 
De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.
 

 
5. Prijzen
 
Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer,
 
voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door
opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 
Reis en mogelijke verblijfskosten van trainer(s) worden apart in rekening gebracht.
 

 
6. Facturering en Betaling
 
Lansu Agressie Management factureert opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van
 
de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale
 
factuurbedrag factureert Lansu Agressie Management opdrachtgever 50% van het factuurbedrag
 
na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training.
 
Lansu Agressie Management hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 

 
7. Annulering
 
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever
 
aan Lansu Agressie Management een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
 
- Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan
 
wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
 
- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de
 
offerteprijs;
 
- Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
 
Lansu Agressie Management is bevoegd tot annulering indien gemaakte betalingsafspraken niet worden
nagekomen door opdrachtgever.
 

 
8. Klachten
 
In geval van klachten met betrekking tot de training kan opdrachtgever zich direct wenden tot trainer
of tot  Lansu Agressie Management.
 
  

 
9. Intellectuele eigendom
 
Al het trainingsmateriaal en ontwikkeld/aanvullend materiaal door Lansu Agressie Management in verband
met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm
worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm,
dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Lansu Agressie Management.
 

 
10. Algemeen voorbehoud
 
Lansu Agressie Management behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, readers, etc.
 
te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd
 

 
11. Aansprakelijkheid
 
Lansu Agressie Management is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten
 
gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de
 
toepassing door de deelnemer van het geleerde in de theoretische of fysieke training, dan wel
voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.   
Terug naar de inhoud